ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ มาตราการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 เม.ย. 2565
2 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 เม.ย. 2565
3 ระเบียบกระทรวงหมดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 มี.ค. 2565
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
21 พ.ค. 2563
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 ต.ค. 2562
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
16 ส.ค. 2562
7 สภา อบต.ควนสตอ เปิดวิสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
243
15 ก.ค. 2562
8 พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
28 มิ.ย. 2562
9 พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตา บล (ฉบับท ี่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
28 มิ.ย. 2562
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถนิ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4