ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
21 พ.ค. 2563
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ต.ค. 2562
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 ส.ค. 2562
4 สภา อบต.ควนสตอ เปิดวิสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
182
15 ก.ค. 2562
5 พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 มิ.ย. 2562
6 พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตา บล (ฉบับท ี่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
28 มิ.ย. 2562
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถนิ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 มิ.ย. 2562
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณ์การจ่ายเงนิเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
28 มิ.ย. 2562
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 มิ.ย. 2562
10 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4