ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อเชิญร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน "ชวนเด็กไทย งดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย"
  รายละเอียด :

อบต.ควนสตอ ขอเชิญร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน "ชวนเด็กไทย งดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย" #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย #หนังสือที่ว่าการอำเภอควนโดนที่ สต 0618/ว 366 ลงวันที่ 7 ต.ค. 64 เรื่องแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชวนเด็กไทย งดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย" .................................... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ควนสตอ

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน