ข่าว : ขอเชิญประฃุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียด  : ประกอบด้วย
     
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่้น อบต.ควนสตอ
     
2. ประธานประชาคมท้องถิ่น
     
3. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาทุกหมู่บ้าน
     
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลควนสตอ
     
5. ท้องถิ่นอำเภอควนโดน พัฒนากรอำเภอควนโดนและปลัดผู้รับผิดชอบตำบลควนสตอ
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ควนสตอ ประกาศเมื่อ :