ข่าว : แจ้งกำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด  : *ภาษีบำรุงท้องที่ : กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560
     
*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
     
*ภาษีป้าย: กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
     
*ค่าธรรมเนียใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กำหนดชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
     
*ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรืสะสมอาหาร : กำหนดชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
     
ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประกาศเมื่อ :