ข่าว : แจ้งกำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด  : *ภาษีบำรุงท้องที่ : กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
     
*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     
*ภาษีป้าย: กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
     
*ค่าธรรมเนียใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กำหนดชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
     
*ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรืสะสมอาหาร : กำหนดชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 3 มกราคม 2561 ประกาศเมื่อ :