ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สถิติการให้บริการด้านต่างๆของ สำนัก กอง ตามภารกิจของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ต.ค. 2561
62 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ต.ค. 2561
63 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานตามอำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2561
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ต.ค. 2561
65 สรุปผลการตรวจประเเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 ก.ย. 2561
66 ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2561
67 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ส.ค. 2561
68 ยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลด่ีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
26 ก.ค. 2561
69 ประกาศเรียกประชมุสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ก.ค. 2561
70 15 วิธีประหยัดน้ำง่ายๆจากที่บ้าน
150
14 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32